Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Fundusze Unijne / Fundusz Spójności 2004-2006

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 2004-2006

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991r., który wszedł w życie w 1993r.

Rada Unii Europejskiej powołała do życia ten instrument finansowy Rozporządzeniem Rady nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994r, które weszło w życie 26 maja 1994r. W czerwcu 1999 r. dokonano zmiany w postanowieniach dokumentu dwoma rozporządzeniami Rady nr 1264/99/WE oraz 1265/99/WE.

System wdrażania Funduszu Spójności będzie podobny do systemu obowiązującego w ISPA. Podstawową rolę spełnia tu Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację Funduszu Spójności. Rolę tę pełni Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Funkcje pozostałych instytucji pełnią:

 • Instytucja płatnicza -Ministerstwo Finansów
 • Sektorowa Instytucja Zarządzająca -Ministerstwo Środowiska
 • Jednostka Wdrażająca pierwszego szczebla - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jednostki Wdrażające drugiego szczebla - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Beneficjenci Końcowi - jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne.

W związku z tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska oceniają zgłoszone propozycje projektów - wnioski wstępne (karty potencjalnego przedsięwzięcia na podstawie Protokołu oceny inwestycji, i selekcjonują je w celu wybrania tych najlepszych. Wykaz najlepszych przedsięwzięć z województwa dolnośląskiego zostaje przekazany do NFOŚiGW w celu przeprowadzenia ostatecznej weryfikacji sprawdzenia ich zgodności z kryteriami zaakceptowanymi przez Ministra Środowiska. Kolejnym etapem jest tworzenie wykazu najlepiej przygotowanych wniosków, które zostają przedstawione Ministrowi Środowiska przez Komitet Sterujący. Decyzja Ministra Środowiska staje się podstawą do przedstawienia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności Komisji Europejskiej.
Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w pozyskiwaniu środków z Funduszu Spójności
Dla potrzeb realizacji tego programu zostało zawarte porozumienie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a wojewódzkimi funduszami "w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności". Ostateczne porozumienie zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2003r. Obejmuje ono następujące podstawowe elementy:

 • zapewnienie podmiotom na obszarze województwa informacji dotyczących zasad działania Funduszu Spójności, w tym m.in. formularzy dokumentów,
 • przygotowanie wojewódzkiej listy potencjalnych przedsięwzięć i przekazanie jej do NFOŚiGW,
 • przekazywanie do NFOŚiGW aktualizacji wojewódzkiej listy potencjalnych przedsięwzięć,
 • udział, na wniosek NFOŚiGW, w posiedzeniu Komitetu Sterującego lub innego właściwego organu do spraw opiniowania przedsięwzięć do sfinansowania z Funduszu Spójności

W dniu 10.11.2004 r., Uchwałą Nr 929/2004, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjął „Listę aktywnych przedsięwzięć zgłoszonych do Funduszu Spójności z województwa dolnośląskiego z dnia 10.11.2004r.”, która następnie została zatwierdzona przez Zarząd Województwa. Lista zawiera 11 przedsięwzięć, o planowanym koszcie ogółem -3 783 tys. PLN, 198 tys Eur( zgodnie z założeniami opracowanymi przez Departament Ekonomiczny Narodowego Funduszu kurs Eur na rok 2004 wynosi 4,74PLN), w tym z zakresu:

 • gospodarki wodno-ściekowe j- 4 zadania, o wartości 955 051tys PLN / 201471 tys Eur
 • gospodarki odpadami - 4 zadania, o wartości 117 262 tys PLN /24 739 tys Eur
 • ochrony przeciwpowodziowej - 3 zadania, o wartości 2 711 086 tys PLN /571 959 tys Eur
 • Wykaz przedsięwzięć z Województwa Dolnośląskiego dofinansowanych z Funduszu Spójności w latach 2004 - 2006

Pliki do pobrania:

Wykaz przedsięwzięć z Województwa Dolnośląskiego dofinansowanych z Funduszu Spójności w latach 2004-2006

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-27 10:11:50)

Ostatnio zmodyfikował: (2012-02-07 13:02:15)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-19 13:11:36)